REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM E-PUSZKA.PL

1.     Postanowienia ogólne

1. 1. Sklep internetowy e-puszka.pl działający pod adresem https://www.e-puszka.pl, prowadzony jest przez spółkę Pirlo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Działkach Suskowolskich 78, 26-670 Pionki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000315508, NIP 796-28-55-091, REGON 141573287.

1. 2. Wszelkie umowy zawierane drogą elektroniczną za pośrednictwem narzędzi informatycznych dostępnych na stronie internetowej https://www.e-puszka.pl pomiędzy Klientem i Sprzedawcą regulowane są wyłącznie przez przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

1. 3. Wzorce umów, w tym w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy czy warunki zakupu stosowane przez Klientów nie obowiązują Sprzedawcy bez względu na to czy zostały wyraźnie wyłączone czy też pozostają w sprzeczności z treścią postanowień Regulaminu.

1. 4. Wszelkie produkty, których opisy są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu i są za jej pośrednictwem sprzedawane są fabrycznie nowe i są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych. Ilość sztuk oraz cena zbiorcza i jednostkowa produktów są określone w opisie każdego produktu. Sklep nie prowadzi sprzedaży pojedynczych sztuk produktów chyba, że zostało to wyraźnie wskazane w opisie danego produktu.

1. 5. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest wyłącznie dokonywanie zakupu gotowych produktów posiadających cechy znajdujące się w ich opisie na stronie internetowej Sklepu. Jedyną możliwością ingerencji w zamawiany przez Klienta produkt jest możliwość wyboru produktu (opakowania) z oznaczeniem w postaci wytłoczonego trójkąta ostrzegawczego lub bez takiego oznaczenia. Wszelkie inne modyfikacje produktów w tym w szczególności zmiana ich kształtu, rozmiaru, oznakowania, sposobu zamknięcia, umieszczenie litografii czy jakiekolwiek inne modyfikacje, wymagają złożenia zamówienia i zawarcia umowy poza Sklepem na osobnych warunkach.

2.     Słownik pojęć

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zakupów przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin zakupów w sklepie internetowym e-puszka.pl;

Sprzedawca – spółka Pirlo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Działkach Suskowolskich 78, 26-670 Pionki, prowadząca sklep internetowy e-puszka.pl pod adresem https://www.e-puszka.pl;

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w sklepie internetowym e-puszka.pl za pomocą narzędzi informatycznych dostępnych na stronie https://www.e-puszka.pl;

Konsument – Klient osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; do praw i obowiązków Konsumentów stosuje się także postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami, o ile nie są one sprzeczne z dotyczącymi Konsumentów bezwzględnie obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Regulaminu;Sklep - sklep internetowy e-puszka.pl pod adresem https://www.e-puszka.pl;

Dzień roboczy – każdy z dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne na stronie Sklepu umożliwiające klientowi wybór, usuwanie i podgląd wybranych do zakupu produktów oraz ustalenie ich liczby.

Konto Klienta – narzędzie informatyczne umieszczone na stronie internetowej Sklepu służące składaniu i realizacji zamówień, edycji danych Klienta oraz śledzenia przez Klienta historii zamówień oraz płatności za zamówione produkty.

3.     Składanie zamówień i zawarcie umowy

3. 1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a jedynie są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów na warunkach określonych w opisach produktów, formularzu zamówienia i niniejszym Regulaminie.

3. 2. Klient składając zamówienie za pośrednictwem narzędzi informatycznych dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach określonych w opisie produktu, formularzu zamówienia oraz Regulaminie. Do zawarcia umowy oraz rozpoczęcia realizacji zamówienia wymagane jest potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawarcie umowy). W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty złożenia przez Klienta zamówienia, przyjmuje się, że oferta zawarcia umowy przez Klienta wygasła.

3. 3. Do złożenia zamówienia wymagane jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a.     w przypadku wyboru płatności przy odbiorze – od zawarcia umowy;

b.     w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym – po zawarciu umowy i od wpłynięcia zapłaty na konto bankowe Sprzedawcy.

3. 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wiąże się z koniecznością posiadania dostępu do Internetu, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej

3. 6. Klient ma możliwość założenia Konta Klienta poprzez stronę internetową Sklepu, dzięki któremu Klient po zalogowaniu się może wygodniej dokonywać zakupów, śledzić historię zamówień oraz edytować swoje dane. Do założenia Konta Klienta konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówień, podanie adresu poczty elektronicznej i określenie hasła dostępu do Konta Klienta. Klient w każdym czasie ma możliwość zlikwidowania Konta Klienta. Do dokonywania zakupów w Sklepie nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta.

3. 7. W celu dokonania zamówienia w Sklepie Klient zobowiązany jest:

a.     dokonać wyboru zamawianych towarów i dodać je do Koszyka,

b.     wypełnić formularz dostawy w tym podać dane Klienta, sposób oraz adres dostawy,

c.     dokonać wyboru sposobu płatności,

d.     dokonać potwierdzenia zamówienia.

3. 8. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi Klienta o takim fakcie w terminie do 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta pieniędzy zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia). W takim przypadku przyjmuje się, że Sprzedawca od umowy odstąpił, zgodnie z pkt 7.5 Regulaminu.

3. 9. Powiadomienie o niemożności realizacji całości lub części zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub Koncie Klienta.

3. 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację części zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Klienta, który w takim przypadku ma możliwość wyboru:

a.     częściowej realizacji zamówienia – w takim przypadku zrealizowane zostanie zamówienie Klienta w części w jakiej towary są dostępne, tym samym Sprzedawca jest zwolniony    z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b.     rezygnacji z realizacji całości zamówienia – w takim przypadku Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji całości zamówienia. W takiej sytuacji, jeżeli Klient dokonał przedpłaty za zamówione produkty, Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi odpowiednio nadwyżki lub całości wpłaconych przez niego środków pieniężnych zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia). W zakresie, w jakim zamówienie nie zostanie zrealizowane przyjmuje się, że Sprzedawca skorzystał z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 7.5 Regulaminu.

3. 11. Wszelka korespondencja pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będzie prowadzona w formie elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Klienta podanego w formularzu zamówienia lub Koncie Klienta, pisemnie lub telefonicznie. Wszystkie ustalenia telefoniczne dotyczące zamówień powinny być niezwłocznie potwierdzone przez Klienta i Sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną lub pisemnie pod rygorem nieważności. Dane teleadresowe Sprzedawcy dostępne są na stronie internetowej Sklepu.

4.     Cena i warunki płatności

4. 1. Ceny produktów zawarte na stronie internetowej Sklepu:

- podawane są w złotych polskich (PLN),

- zawierają podatek VAT,

- nie zawierają ewentualnych opłat celnych,

- nie zawierają kosztów dostawy.

4. 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i przez cały czas realizacji zamówienia, jeżeli zostanie ono potwierdzone przez Sprzedawcę i o ile Klient i Sprzedawca indywidualnie nie ustalą innych warunków realizacji zamówienia.

4. 3. Koszt dostawy umieszczony jest przy każdym produkcie i naliczany jest przy składaniu zamówienia. Aby sprawdzić łączny koszt dostawy zamówionych produktów, należy umieścić wszystkie wybrane produkty w Koszyku a następnie wybrać formę dostawy i płatności – wtedy zostaną naliczone koszty związane z dostawą wszystkich produktów znajdujących się w Koszyku. Koszty dostawy zawierają podatek VAT.

4. 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a.     gotówką przy odbiorze,

b.     przelew bankowy.

4. 5. W przypadku zamówienia większej ilości produktów istnieje możliwość zmniejszenia kosztów dostawy. W tym celu Klient powinien w formularzu zamówienia zaznaczyć zgodę na kontakt ze strony Sprzedawcy w celu ustalenia indywidualnego kosztu dostawy. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystosowania do Klienta dodatkowej prośby o potwierdzenie nowych, indywidualnie ustalonych warunków zamówienia i rozpoczęcia realizacji zamówienia po jego uprzednim potwierdzeniu przez Klienta. Postanowienia pkt 3.11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

4. 6. Na każdy zakupiony produkt Sprzedawca wystawi Fakturę VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon wystawiane i doręczane są do Klienta w formie elektronicznej chyba, że Klient zaznaczy w formularzu zamówienia, że chce otrzymywać faktury VAT lub paragony w formie pisemnej.

4. 7. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty lub od umowy odstąpić zgodnie z pkt 7.3 Regulaminu.

4. 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu zapłaty w formie przelewu bankowego i nie wpłynięciu środków w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić, zgodnie z pkt 7.5 Regulaminu.

4.     Płatności mogą być realizowane na następujące konta bankowe Sprzedawcy prowadzone w złotych polskich (PLN):

Bank: Deutsche Bank PBC SA w Warszawie; nr konta: 79 1910 1048 2307 3802 8986 0001

Bank: Bank Zachodni WBK S.A. w Warszawie; nr konta  21 1090 1883 0000 0001 1001 3517

5.     Zmiany w zamówieniach

5. 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z jego realizacji w całości lub w części do momentu przekazania przez Sprzedawcę dostawcy zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian lub rezygnacja z realizacji zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt ze Sprzedawcą zgodnie z postanowieniami pkt 3.11 Regulaminu. Postanowienia pkt 3.10 Regulaminu stosuje się odpowiednio. W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji całości zamówienia przyjmuje się, że Klient skorzystał z umownego prawa odstąpienia, zgodnie z pkt 7.6 Regulaminu.

5. 2. W przypadku nie potwierdzenia przez Klienta, zgodnie z pkt 5.1 i 3.11 Regulaminu, zmian w zamówieniu w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę prośby   o potwierdzenie nowych ustaleń, po bezskutecznym upływie tego terminu, zamówienie będzie realizowane na dotychczasowych zasadach bez zmian.

6.     Dostawa i czas realizacji zamówienia

6. 1. Klient może wybrać następujące sposoby dostawy:

a.     kurier UPS,

b.     kurier SCHENKER,

c.     odbiór osobisty.

6. 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego, zamówione produkty należy odebrać w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. O gotowości zamówienia do odbioru osobistego Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. Czas przygotowania zamówienia do odbioru to 48 godzin – uwzględniając wyłącznie dni robocze od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia określonego w pkt. 3.4 Regulaminu, a w przypadku dokonania zmiany w zamówieniu – od dnia potwierdzenia zmian lub bezskutecznego upływu terminu na ich potwierdzenie.

6. 3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego, zamówienie powinno być odebrane przez Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia o możliwości odbioru. W razie nieodebrania zamówienia przez Klienta w tym terminie, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić, zgodnie z pkt 7.5 Regulaminu. Jeżeli uprzednio została za zamówienie uiszczona płatność przelewem, środki pieniężne zostaną zwrócona na konto bankowe Klienta zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia).

6. 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy kurierem w razie nieodebrania przez Klienta zamówienia i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić, zgodnie z pkt 7.5 Regulaminu. Jeżeli uprzednio została za zamówienie uiszczona płatność przelewem, środki pieniężne zostaną zwrócone na konto bankowe Klienta zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia).

6. 5. Klient, w przypadku wyboru opcji dostawy kurierem, powinien w momencie otrzymania dostawy sprawdzić stan opakowania produktu, w tym również taśmy i plomby zabezpieczające. Należy wyjąć produkt z opakowania i sprawdzić, czy on sam nie jest uszkodzony oraz czy w pudełku są wszystkie zamówione części. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń czy braków należy sporządzić na miejscu, w obecności kuriera, protokół szkody, zapisać w nim wszystkie braki bądź uszkodzenia oraz datę i godzinę doręczenia Klientowi przesyłki przez kuriera. Klient będący Konsumentem nie ma obowiązku sprawdzania przesyłki w obecności kuriera czy sporządzania protokołu szkody, niemniej takie postępowanie może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji przez Sprzedawcę.

6. 6. Produkty są wysyłane w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych – od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, określonego w pkt. 3.4 Regulaminu, a w przypadku dokonania zmiany w zamówieniu – od dnia potwierdzenia zmian lub bezskutecznego upływu terminu na ich potwierdzenie.

6. 7. Towary wysyłane kurierem, objęte są standardowym ubezpieczeniem przewoźnika. Przewidywany czas dostawy zamówienia przez kuriera na terenie kraju, licząc od dnia wysyłki to 24 godziny dla miast lub 48 godzin dla wsi. W przypadku dostaw poza granice kraju czas dostawy od momentu wysyłki może ulec dwukrotnemu wydłużeniu. Uwzględniane są wyłącznie dni robocze.

6. 8. Na całkowity czas dostawy zamówienia kurierem składa się łącznie czas wysyłki zamówienia oraz czas dostawy zamówienia przez kuriera.

6. 9. Klient, w przypadku wyboru opcji dostawy kurierem, po wysłaniu towaru przez Sprzedawcę zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej o numerze listu przewozowego, dzięki któremu może on śledzić aktualny status przesyłki na stronach internetowych firm kurierskich.

6. 10. W przypadku nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem zamówienia dostarczonego przez kuriera i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy zgodnie pkt 6.4. Regulaminu oraz skorzystania przez Sprzedawcę z umownego prawa odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki oraz uiszczenia kary umownej w wysokości 20% wartości zamówienia brutto w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę.

6. 11. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta niebędącego Konsumentem, zgodnie z pkt 6.3. Regulaminu oraz skorzystania przez Sprzedawcę z umownego prawa odstąpienia, Klient w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

6. 12. Do towarów dostarczonych w wykonaniu umowy zawartej przez Konsumenta dołączane jest ponadto pisemne potwierdzenie informacji określonych w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Niezależnie od tego, ustawowe wymogi informacyjne wobec Konsumenta spełnia potwierdzenie przesłane po zawarciu umowy pocztą elektroniczną na adres podany przez Konsumenta, zawierające wszystkie istotne dla ochrony praw Konsumenta informacje.

7.     Prawo odstąpienia od umowy

7. 1.  Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.2-7.6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadania ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), dostępnym również na stronie sprzedawcy pod linkiem https://e-puszka.pl/index.php?route=information/information&information_id=8 Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie pocztą Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. 2.  W przypadku odstąpienia od umowy na warunkach określonych w pkt 7.1 Konsument  ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwracane  towary powinny wrócić do Sprzedawcy w stanie niezniszczonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy oraz ponosi ryzyko wyboru podmiotu, z pomocą którego dokona odesłania rzeczy.

7. 3. Z zastrzeżeniem punktów 7.4 – 7.6 Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

7. 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. 5 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. 6  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. 7  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania zapłaty przez Konsumenta zwrot ceny nastąpi zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia).

7. 8. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia w całości lub w części od umowy zawartej z Klientem w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy lub wiążącej zmiany zamówienia. Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić w przypadkach określonych w pkt 3.8, 3.10, 4.8, 6.3, 6.4 Regulaminu. W tym samym terminie Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od całości lub części umowy zawartej z Klientem w przypadku braku kontaktu z Klientem lub nieprzekazania przez Klienta niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy informacji, które to okoliczności znacznie utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie zamówienia w terminie. Odstąpienie powinno nastąpić w formie oświadczenia w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu uważa się dzień nadania listu poleconego lub wiadomości pocztą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. 9. Klient, niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, może odstąpić od realizacji całości lub części zamówienia do czasu przekazania dostawcy zamówienia do wysyłki, zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu.

8.     Reklamacje

8. 1. Jeżeli zakupiony produkt jest wadliwy, Klient będący Konsumentem może złożyć Sprzedawcy reklamację towaru powołując się na niezgodność towaru z umową. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

8. 2. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien odesłać towar na koszt Sprzedawcy przesyłką pocztową ekonomiczną na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku wysłania towaru w inny sposób, który wiąże się z wyższymi  niż przesyłka ekonomicznymi kosztami różnicę pokrywa Klient. Do odsyłanego towaru należy załączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

8. 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru i informuje Klienta o uwzględnieniu bądź odmowie uwzględnienia reklamacji i dalszym postępowaniu. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedawcy do żądania Klienta we wskazanym terminie, uznaje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.

8. 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt naprawy wadliwego towaru lub wymieni go na nowy, zaś w przypadku braku takiej możliwości Sprzedawca dokona zwrotu równowartości ceny reklamowanego towaru zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu (Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia).

9.     Wyłączenie odpowiedzialności

9. 1. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem za jakiekolwiek szkody związane z niezrealizowaniem lub wadliwym zrealizowaniem zamówienia, w szczególności za szkody spowodowane wadliwością produktu, opóźnieniem w dostawie zamówienia lub skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

9. 2. Do umów z Klientem niebędącym Konsumentem nie stosuje się art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

9. 3. Sprzedawca w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców Internetu i administratorów serwerów obsługujących pocztę elektroniczną Klienta, jak również za działanie oprogramowania którym posługuje się Klient, w szczególności za blokowanie, usuwanie lub oznaczanie jako niechciane lub niepożądane (spam) wiadomości wysyłanych przez Sprzedawcę.

9.  4. Sprzedawca w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w obsłudze zamówienia przez Klienta, w szczególności z tytułu wadliwych dyspozycji Klienta lub podania błędnych czy nieprawdziwych danych, w szczególności w  formularzu zamówienia lub Koncie Klienta.

10.   Zwrot płatności i umowne prawo potrącenia

10. 1. Zwrot środków pieniężnych Klientowi nastąpi na konto bankowe, z którego środki zostały wysłane.

10. 2. Zwrot środków pieniężnych Klientowi, o ile co innego nie wynika z Regulaminu lub ustaleń stron, nastąpi w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny uzasadniającej zwrot. W przypadku Klientów będących Konsumentami zwrot środków nastąpi na zasadach i w terminie nie dłuższym niż wynikającym z przepisów prawa i postanowień Regulaminu w zakresie jakim dotyczą one Konsumentów.

10. 3. W przypadku, jeżeli nie będzie można ustalić konta bankowego Klienta z którego środki zostały przekazane lub jeżeli środki zostały przez Klienta wysłane przekazem pocztowym lub w przypadku płatności Klienta dokonanej za pobraniem lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy, zwrot nastąpi:

a.     w przypadku Klientów będących Konsumentami przekazem pocztowym na adres Klienta,

b.     w przypadku Klientów niebędących Konsumentami przekazem pocztowym na adres Klienta i na jego koszt.

10. 4. Klient i Sprzedawca mogą indywidualnie ustalić sposób dokonania zwrotu płatności. Postanowienia pkt 3.11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

10. 5. Jeżeli Klient dokonał uprzedniej płatności przelewem bankowym, w przypadkach o których mowa w pkt 6.10 i 6.11 Sprzedawca przed zwrotem środków pieniężnych Klientowi może dokonać potrącenia przysługujących mu należności, po złożeniu oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Oświadczenie o potrąceniu może zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili kiedy potrącenie stało się możliwe

11.   Dane osobowe i informacja handlowa

11. 1. Klient, składając zamówienie, poinformuje Sprzedawcę o zamiarze zawarcia umowy; informacja taka stanowić będzie podstawę do przetwarzania danych osobowych Klienta, bez których umowa nie może zostać zawarta. Udostępnione przez Klienta dane osobowe będą także wykorzystywane przy realizacji umowy, w tym firmom kurierskim (jeśli zostanie wybrany taki sposób dostawy). Zamawiający dokonując rejestracji w sklepie oświadcza, że zamierza zawrzeć umowę sprzedaży i w związku z tym zgadza się na gromadzenie i przetworzenie przez Sprzedawcę danych osobowych, podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu przepisów, o których mowa w art. 11.2 Regulaminu zakupów w sklepie internetowym e-puszka.

11. 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

          1)   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przekazywaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich decyzji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L.119 s.1) RODO

2)      Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przekazywaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich decyzji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.  UE L.119 s.1) RODO

11. 3. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu informowania Klienta o ofercie produktów i usług Sprzedawcy oraz podmiotów z nim powiązanych. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę.

11. 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

12.   Postanowienia końcowe

12. 1. Klient wyraża zgodę na przeniesienie przez Sprzedawcę na osobę trzecią praw i obowiązków związanych z realizacją umów zawartych zgodnie z Regulaminem. Postanowienie to nie dotyczy Klientów posiadających status Konsumenta.

12. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jakikolwiek zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż 7 (siedmiu) dni od daty udostępnienia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia zmienionego Regulaminu w życie, będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

12. 3. Dla sporów pomiędzy Klientami niebędącymi konsumentami i Sprzedawcą zastrzega się właściwość sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

12. 4. Postanowienia Regulaminu nie mają za zadanie w jakikolwiek sposób ograniczać praw Klientów będących konsumentami, które przysługują im na mocy przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi praw konsumentów, stosuje się te obowiązujące przepisy prawa.

12. 5. W przypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne, pozostaje on w mocy w pozostałym zakresie.

 

              Przedsiębiorstwo grupy PIRLO

Pirlo Poland Sp. z o.o.
Działki Suskowolskie 78
26-670 Pionki
tel. 48 312 17 48
www.pirlo.com

baner_1.png

Masz wątpliwości

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

kontakt